Współpraca międzynarodowa

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie prowadzi bogatą współpracę międzynarodową, która obejmuje stosunki z różnymi organizacjami międzynarodowymi.


CAHAMA - Ad hoc European Committee for Word Anti-Doping Agency

Komitet Powołany ad hoc do spraw Światowej Agencji Antydopingowej ma na celu monitorowanie działalności prowadzonej przez WADA. Polega to między innymi na monitorowaniu decyzji podejmowanych przez Radę Założycielską i Zarząd WADA. Ponadto, konferencje CAHAMA to dobre forum do wymiany poglądów z przedstawicielami WADA odnośnie bieżących zagadnień antydopingowych.


T-DO Grupa Monitorująca Konwencję Antydopingową Rady Europy

Przedstawiciele Komisji biorą czynny udział w posiedzeniach Grupy Monitorującej, której głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem konwencji antydopingowej przez jej sygnatariuszy.

iNADO

Komisja do Zwalczania Dopingu w SPorcie jest członkiem Instytutu Nardowych Organizacji Antydopingowych

WADA- World Anti-Doping Agency

Współpraca z WADA dotyczy między innymi implementacji Światowego Kodeksu Antydopingowego do polskiego porządku prawnego, a także na wdrażaniu programów związanych z edukacyjną oraz zarządzaniem wynikami badań.  

Międzynarodowe Federacje Sportowe

Współpraca przede wszystkim sprowadza się do wymiany informacji o miejscach pobytu zawodników oraz o wynikach analiz laboratoryjnych. W wyjątkowych wypadkach Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie zwraca się do Federacji o interwencje w podlegającym jej Polskim Związku Sportowym.

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl