Plan działalności Komisji

 

PROGRAM DZIAŁANIA

KOMISJI DO ZWALCZANIA DOPINGU
W SPORCIE NA 2015 r.

 

 

I Przeprowadzanie kontrolnych badań antydopingowych

  1. Przeprowadzenie 3100 kontrolnych badań antydopingowych.

Osoby odpowiedzialne: Michał Rynkowski, Piotr Wójcik.

  1. Zlecenie przeprowadzenia 4085 laboratoryjnych analiz antydopingowych na próbkach pobranych podczas badań:

·         w tym 2650 analiz standardowych,

·         w tym 900 analiz na wykrycie Erytropoetyny,

·         w tym 300 analiz na wykrycie hormonu wzrostu,

·         w tym 150 analiz związanych z programem paszportu biologicznego,

·         w tym 50 analiz przeprowadzanych metodą izotopową IRMS,

·         w tym 15 analiz na wykrycie transfuzji krwi,

·         w tym 20 analiz na próbkach pobranych od koni wyścigowych.

 

Osoby odpowiedzialne: Michał Rynkowski, Piotr Wójcik.

3.      Kontynuacja  programu „Zarejestrowanej Grupy Zawodników”.

Osoby odpowiedzialne: Michał Rynkowski, Piotr Wójcik.

4.      Zakup zestawów pojemników służących do transportu próbek moczu i krwi
oraz wyposażenia koniecznego do prawidłowego transportu oraz pobierania  próbek krwi, w tym:

  • 1000 pojemników służących do transportu moczu,
  • 300 pojemników służących do transportu krwi,
  • 1 lodówka służąca do transportu próbek krwi,
  • akcesoria służące do zbiórki moczu oraz pobierania krwi.

* Liczba zamówionych pojemników uzależniona jest od kursu złotówki w stosunku
do EURO oraz franka szwajcarskiego.

Osoba odpowiedzialna: Piotr Wójcik.

5.      Przeprowadzenie szkolenia oficerów antydopingowych.

Osoba odpowiedzialna: Piotr Wójcik.

6.      Przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kompetencje oficerów antydopingowych.

Osoby odpowiedzialne: Michał Rynkowski, Piotr Wójcik.

7.      Realizacja programu „profilu hematologicznego” zgodnie z wytycznymi określonymi przez Światową Agencję Antydopingową.

Osoba odpowiedzialna: Piotr Wójcik.

8.      Przeprowadzenie badań na zawodnikach należących do kadry wyjeżdzającej na Europejskie Igrzyska Olimpijskie.

Osoba odpowiedzialna: Piotr Wójcik.

9.      Kontynuacja realizacji programu „profilu steroidowego” zgodnie z wytycznymi określonymi przez Światową Agencje Antydopingową.

Osoba odpowiedzialna: Piotr Wójcik.

10.  Kontynuacja wdrażania nowego oprogramowania służącego do obsługi planowania badań i zarządzania wynikami.

Osoba odpowiedzialna: Piotr Wójcik.

 

II Planowanie i prawodawstwo

 

1.      Opracowanie regulaminu Panelu Dyscyplinarnego przy Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Podmioty odpowiedzialne: Komisja, Michał Rynkowski.

2.      Kontynuowanie współpracy ze Światową Agencją Antydopingową w zakresie utrzymywania wysokiego poziomu zgodności polskich regulacji antydopingowych
ze Światowym Programem Antydopingowym.

Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.

3.      Realizacja porozumień podpisanych z Komendą Główną Policji oraz służbami celnymi.

Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.

4.      Kontynuacja działań zmierzających do utrzymania wysokiego stopnia zabezpieczenia danych osobowych.

Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.

5.      Kontynuowania procesu implementacji polskich przepisów antydopingowych do porządków prawnych Polskich Związków Sportowych.

Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.

6.      Opracowanie i uchwalenie programu działania Komisji na 2016 r.

Podmiot odpowiedzialny: Komisja.

7.      Opracowanie i uchwalenie planu posiedzeń Komisji na 2016 r.

Podmiot odpowiedzialny: Komisja.

 

III   Edukacja i informacja

  1. Rozpoczęcie kampanii antydopingowej ”Czysty Sport”.

Osoba odpowiedzialna: Dariusz Błachnio.

  1. Kontynuacja programu newslettera.

Osoba odpowiedzialna: Dariusz Błachnio.

  1. W zakresie działalności informacyjnej:

a)      Przygotowanie projektu polskiej wersji listy substancji i metod zabronionych
na 2016 r.,

b)      Dostosowanie bazy leków do zmian określonych w liście substancji i metod zabronionej w wersji na 2016 r.

Osoba odpowiedzialna: Michał Rynkowski.

 

IV Współpraca międzynarodowa

Uczestnictwo przedstawicieli Komisji lub Biura Komisji w spotkaniach, konferencjach
i sympozjach poświęconych tematyce antydopingowej.

Przedstawiciele Komisji lub Biura Komisji powinni wziąć udział w następujących wydarzeniach:

·         Spotkanie Grupy Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy (T-DO),

·         Spotkanie Komitetu Ad Hoc ds. WADA (CAHAMA),

·         Sympozjum Światowej Agencji Antydopingowej –„WADA Symposium”,

·         Inne konferencje lub sympozja poświęcone tematyce antydopingowej.

 

IV Ramy czasowe

Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl