Badania antydopingowe
Kontrole antydopingowe towarzyszące imprezom sportowym czy obecne w systemie obozowego szkolenia sportowego stały się dla zawodników, trenerów, organizatorów i pozostałych uczestniczących w życiu sportowym osób  powszechnością. Ich przeprowadzanie nie budzi żadnej sensacji i traktowane jest jako naturalne uzupełnienie obowiązków każdego sportowca. W tym miejscu chcemy nadzwyczaj mocno podkreślić fakt, iż w kontekście przepisów Światowego Kodeksu Antydopingowego to zawodnik jest odpowiedzialny za to, co zostanie wykryte w jego próbce, a nieświadomość i niewiedza nie zwalniają go od tej odpowiedzialności.

Chcemy utwierdzić Państwa w przekonaniu, iż działająca w Polsce Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz akredytowane przez Światową Agencję Antydopingowa warszawskie Laboratorium Antydopingowe przy Instytucie Sportu funkcjonują według międzynarodowych standardów i dają pełną gwarancję bezstronności badań antydopingowych oraz bezpieczeństwa i ochrony wszystkich danych z nią związanych. Ponadto, wprowadzony i utrzymywany System Zarządzania Jakością ISO daje gwarancje prawidłowego wykonywania procedur antydopingowych przez pracowników Komisji.Informacje dotyczące współpracy w zakresie przeprowadzania badań antydopingowych

Przy organizacji ważnych zawodów sportowych (np. rangi międzynarodowej) organizator powinien mieć na uwadze, że koniecznie będzie przeprowadzenie badań antydopingowych. Zazwyczaj organizatorem jest polski związek sportowy działający na zlecenie międzynarodowej federacji. W takim przypadku ilość badań, sposób typowania zawodników oraz inne szczegółowe informacje dotyczące kontroli, określa nadrzędna w stosunku do związku, międzynarodowa federacja sportowa. Ze względu na fakt, że w związkach zazwyczaj brak jest przeszkolonego personelu, zdolnego do przeprowadzenia kontroli antydopingowej, z reguły konieczna jest współpraca z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie. W terminologii używanej przez Komisję tego rodzaju kontrole traktowane są jako kontrole „zewnętrzne”, czyli takie, które są nadprogramowe w stosunku do narodowego planu kontroli. Poniżej przedstawiono etapy postępowania przy organizacji kontroli „zewnętrznej”.

 

a) Zgłoszenie

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy jest równoległe zgłoszenie się do Komisji oraz do Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu w Warszawie. Do Komisji powinna być skierowana prośba o nawiązanie współpracy w zakresie przeprowadzenia kontroli antydopingowej. Na tym etapie ważne jest, aby organizator zawodów sportowych określił liczbę próbek, ich rodzaj oraz program zawodów. W piśmie do Zakładu Badań Antydopingowych (akredytowanego laboratorium antydopingowego) należy wykazać ilość i rodzaj badań oraz czas, w jakim powinny być przeprowadzone analizy. Na tym etapie konieczne jest także ustalenie z laboratorium kosztów przeprowadzenia analiz danego typu. Zgłoszenia powinny być skierowane w terminie co najmniej na 14 dni przed odbyciem się zawodów.

Kontakt:

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Wydział Zarządzania Badaniami

Tel. +48 22 529 88 43

wzb@antydoping.pl

 

Zakład Badań Antydopingowych

Tel. + 48 22 834 94 05

antydoping.dep@insp.waw.pl

 

b) Organizacja kontroli

Jeśli Komisja dysponuje wystarczającą ilością informacji o planowanej kontroli antydopingowej, może rozpocząć wybieranie składu zespołu kontrolującego. Kryteriami uwzględnianymi na tym etapie są: doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli na zawodach rangi międzynarodowej, znajomość języka obcego oraz dyspozycyjność. Ilość kontrolerów uzależniona jest głównie od ilości planowanych badań. Obowiązkiem organizatora imprezy jest zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli antydopingowej. Konieczne jest przygotowanie miejsca, które można będzie zaadoptować na stacje kontroli antydopingowej. Tego rodzaju miejsce powinno zostać zorganizowane w oparciu o regulacje określone w Międzynarodowym Standardzie Badań. Stacja kontroli antydopingowej powinna składać się z: poczekalni, stanowiącej oddzielne pomieszczenie zapewniające intymność zawodnikom podczas okresu oczekiwania na oddanie próbki moczu lub krwi, pomieszczenia biura kontroli, w którym odbywają się weryfikacja tożsamości zawodnika i wypełnianie formularzy kontroli oraz z toalety zapewniającej możliwość swobodnej obserwacji przez członka zespołu kontrolującego drogi oddawania moczu do pojemnika. W przypadku przeprowadzania badań krwi wystarczy zorganizowanie dwóch pomieszczeń: poczekalni oraz pokoju zabiegowego, w którym równocześnie może znajdować się biuro stacji kontroli antydopingowej. Kolejnym obowiązkiem organizatora jest zapewnienie obecności osób doprowadzających zawodników do stacji kontroli antydopingowej (chaperones). Udział osób doprowadzających jest istotnym elementem prawidłowo przeprowadzonego badania antydopingowego. W niektórych sytuacjach kontrolerzy nie są w stanie obserwować każdego zawodnika z osobna, zwłaszcza w chwilach gdy zawodnik po otrzymaniu zawiadomienia o obowiązku poddania się kontroli musi z jakiś względów oddalić się od miejsca zawodów (np. po licencje zawodnika lub dowód tożsamości). W takich przypadkach osobą towarzyszącą zawodnikowi jest osoba doprowadzająca, która obserwuje czy zawodnik nie próbuje lub wprost nie manipuluje od momentu zawiadomienia o kontroli do chwili stawienia się do kontroli.

 

c) Sposób finansowania

Ze względu na to, że kontrole na zawodach rangi międzynarodowej nie są uwzględnione w narodowym programie badań, podmiotem finansującym jest organizator. Na ostateczną cenę przeprowadzenia kontroli składają się:

  • wynagrodzenie kontrolerów antydopingowych,
  • koszty analizy laboratoryjnej,
  • koszty  zakwaterowania,
  • koszty związane z dojazdem kontrolera na miejsce kontroli.

 

d) Podpisanie umów z poszczególnymi członkami zespołu kontrolującego

Ponieważ Komisja jest jednostką budżetową nie może prowadzić działalności gospodarczej. Tym samym nie ma prawnych możliwości przyjmowania jakichkolwiek środków finansowych od podmiotów zewnętrznych. Z tego względu Komisja jest jedynie „pośrednikiem” pomiędzy organizatorem zawodów a zespołem kontrolującym, mającym przeprowadzić kontrolę antydopingową. Umowy (umowy zlecenia) zawierane są bezpośrednio pomiędzy organizatorem a poszczególnymi kontrolerami antydopingowymi, w oparciu o warunki przedstawione przez Komisję. Podpisanie umów powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozpoczęciem kontroli antydopingowej.

 

e) Przeprowadzenie kontroli

Każda kontrola realizowana za pośrednictwem Komisji jest przeprowadzona zgodnie z Międzynarodowym Standardem Badań Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Ponadto, ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności zapewnienia przejrzystej polityki zarządzania badaniami, kontrola przeprowadzana jest w oparciu o normę ISO 2008:9001, której przestrzeganie umożliwia przeanalizowanie każdego etapu kontroli, począwszy od planowania, aż do oceny wyników badań laboratoryjnych. Warto także wspomnieć, że kontrolerzy Komisji są przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, aby dać zawodnikom gwarancje, że dane personalne, które udostępnili, są właściwie przechowywane, przetwarzane i archiwizowane, bez możliwości pozyskania ich przez osoby trzecie.

 

f) Rozliczenie kontroli

Zapłata wynagrodzenia dla członków zespołu kontrolującego może odbyć się bezpośrednio przed lub po kontroli w formie gotówki lub za pomocą przelewu bankowego.

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl