Struktura organizacyjna

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie jest organizacją odpowiedzialną za planowanie i realizację programu antydopingowego w Polsce. Komisja jest jednostka budżetową nadzorowaną i finansowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie składa się z Plenum Komisji, Prezydium Komisji, Biura Komisji, Zespołu Planowania Badań i Oceny Wyników Próbek Biologicznych oraz Komitetu TUE.

Plenum Komisji

Plenum Komisji wyznacza kierunki polskiej polityki antydopingowej w ramach działań wyznaczonych ustawą o sporcie kwalifikowanym. Jest to ciało, w  skład którego wchodzą znamienici członkowie powoływani przez ministra właściwego do spraw sportu. Pracami Plenum Komisji kieruje Przewodniczący Komisji wybierany bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. Plenum Komisji zbiera się co najmniej 4 razy do roku.
Członkami Komisji są osoby reprezentujące różne zawody z dziedzin: sportu, biologii, prawa oraz medycyny.

Prezydium Komisji

Prezydium Komisji obraduje miedzy posiedzeniami plenum Komisji, wykonuje zadania Plenum Komisji z wyłączeniem opracowań przepisów prawnych oraz planu finansowego Komisji.

Biuro Komisji

W skład Biura Komisji wchodzą Sekretariat, Wydział Zarządzania Badaniami oraz stanowisko Głównego Księgowego. Biuro Komisji pełni rolę wykonawczą i administracyjną w zakresie przewidzianym regulaminem i ustawą o sporcie kwalifikowanym. Pracami Biura Kieruje Dyrektor Biura Komisji.

Sekretariat

Sekretariat Biura Komisji zapewnia obsługę administracyjną zarówno jak i innym jednostkom organizacyjnym Komisji.

Wydział Zarządzania Badaniami
Jest to kluczowa komórka organizacyjna, której podstawowymi zadaniami są: przeprowadzanie badań antydopingowych, pozyskiwanie informacji o miejscach pobytu zawodników, koordynacja zespołów kontrolujących, zbieranie
i archiwizowanie wyników badań, oraz analiza wyników badań. Pracami Wydziału kieruje Kierownik Wydziału Zarządzania Badaniami.

Główny księgowy

Odpowiedzialny jest za finanse Komisji oraz przygotowywanie projektu planu finansowego.

Zespół Planowania Badań i Oceny Wyników Próbek Biologicznych

Podstawowymi zadaniami Zespołu jest: zatwierdzanie krótkookresowych planów badań, analiza prawidłowości wypełnionej dokumentacji kontrolnej oraz dokonywanie oceny wyników badań. Zespół Planowania Badań i Oceny Wyników Próbek Biologicznych zbiera się co najmniej raz na dwa tygodnie. W skład Komitetu wchodzą 3 osoby.

Komitet Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych

Komitet Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych jest to zespół osób odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o wyłączenia dla celów terapeutycznych oraz zgłoszeń użycia substancji. W skład Komitetu wchodzą wysoko wykwalifikowani specjaliści
z dziedziny farmakologii i medycyny.

Linki:

 

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl