Członkowie Komisji

Przewodniczący - Prof. dr hab. Jerzy Smorawiński


Specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, działacz sportowy, senator IV i V kadencji, przewodniczący Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w latach 1993 – 2005, ponownie pełniący tę funkcję od 2009r., od 2008r. jest Doradcą Ministra Sportu i Turystyki. Reprezentował Polskę w Grupie Monitorującej Konwencję Antydopingową Rady Europy.
W 1965r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu, w latach 1971 – 75 uzyskał I i II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych oraz II stopień specjalizacji w zakresie medycyny sportowej. Odbył zagraniczne staże zawodowe w Glasgow i Kolonii. W 1992 r. powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF Poznań, w 2001 r. uzyskał tytuł profesora nauk medycznych.
W latach 1996-2002 pełnił funkcję rektora AWF, przewodnicząc równocześnie Kolegium Rektorów miasta Poznania.
Był lekarzem reprezentacji olimpijskiej i narodowej hokeja na trawie, członkiem zarządu, następnie wiceprezesem i prezesem Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Piastował też stanowiska m.in. członka Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przewodniczącego Rady kultury Fizycznej przy Prezydencie RP.
Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Sportu,  członkiem Kolegiów Redakcyjnych Biology of Sport i Medicina Sportiva, pełnił też funkcje prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny sportowej.
 
Wiceprzewdniczący-dr Ryszard Wysoczański

Od 1964: nauczyciel akademicki /AWF, WSTiR/, prezes klubu AZS-AWF Warszawa,  dyrektor departamentów: kształcenia i nauki, kadr i szkolenia, organizacji kultury fizycznej w resorcie kultury fizycznej, turystyki i sportu, dyr., gen. i v-prezes Zarządu  Polish Olympic Travel Bureau Sp. z o.o., dyr. gen. i sekr. gen. Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W latach 1988-1991 piastował stanowisko Przewodniczącego Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Był członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Koordynacji Kontroli Środków Odurzających i Psychotropowych w latach 1994-1996. Pełnił wiele funkcji w różnych instytucjach powiązanych z ruchem sportowym. Autor wielu prac dotyczących problematyki dopingu w sporcie między innymi resortowego Programu Zwalczania Dopingu w Sporcie, przyjętego przez Radę Ministrów w 1993r. W latach 1991 -1996 był stałym uczestnikiem posiedzeń Rady Sportu w Radzie Europy w Strasburgu.
 

 
Dr Wojciech Gawroński

Lekarz, specjalista medycyny sportowej, ortopeda i traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej, dr n. kf., wybitny sportowiec pięciokrotny reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym, zdobywca 4 medali, Zasłużony Mistrz Sportu, dyplomowany trener kajakarstwa, nauczyciel akademicki, współzałożyciel i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Medicina Sportiva”, redaktor naczelny periodyku Medicina Sportiva Practica, szef misji medycznej Igrzysk Paraolimpijskich w Pekinie 2008 r.
 

Prof. dr hab. Anna Jegier

Kierownik Zakładu Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prof. dr hab. n. med. Anna Jegier jest lekarzem, nauczycielem akademickim,  specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny sportowej. Jest specjalistą wojewódzkim ds. medycyny sportowej w regionie łódzkim oraz kierownikiem specjalizacji z medycyny sportowej. W latach 2005 – 2009 była Członkiem Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Od 2001 roku jest  członkiem senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2002- 2003 była prodziekanem, a w 2003- 2008 dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi. Od 2008 roku pełni funkcję prorektora ds. nauczania i wychowania tej Uczelni.
 
Od 2005 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS). W latach 1993- 2005 była członkiem Zarządu PTMS pełniąc kolejno funkcje: członka zarządu, sekretarza, zastępcy prezesa ds. naukowych (od 2002r). W latach 1999 –2004 sprawowała obowiązki przewodniczącej Oddziału Łódzkiego PTMS.
 
Dr Paweł Kaliszewski

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie (kierunek studiów - analityka kliniczna). W 2002 r. obronił pracę magisterską pt. „Badanie mechanizmu supresji mutacji w genie kodującym rsp5 ligazę ubikwitynową przez gen PIS1 kodujący syntazę fosfatydyloinozytolu u drożdży Sacharomyces cerevisiae”. W Zakładzie Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN obronił w 2008 r., rozprawę doktorską pt. „Udział  ligazy  ubikwitynowej  Rsp5  w  regulacji  syntezy lipidów  u  drożdży  Saccharomyces  cerevisiae”.
Od 2007 r. dr Paweł Kaliszewski pracuje w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu: najpierw na stanowisku asystenta, później, od roku 2009, adiunkta.
Jest współautorem wprowadzenia metod wykrywania rekombinowanych hormonu wzrostu i erytropoetyny oraz metod oznaczania gonadotropiny kosmówkowej i hormonu luteinizującego w Zakładzie Badań Antydopingowych i uzyskania na nie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie zapewnienia jakości badań zgodnie z Normą ISO 17025.
 
Tomasz Michalak

Dyrektor Departamentu Polityki Celnej w Ministerstwie Finansów. Ukończył  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował m.in. w Głównym Urzędzie Ceł na stanowisku wicedyrektora, a potem prezesa, w Kancelarii Prezydenta RP (Dyrektor Biura Integracji Europejskiej), był Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Finansów oraz Attache Celnym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Jest autorem licznych artykułów w publikacjach i w prasie krajowej o tematyce celnej i Unii Europejskiej, a także autorem książek „Słownik polityki z terminami Unii Europejskiej” oraz  „Systemy polityczne w Europie. Wybór”

 


 

Kataryna Rogowiec

Medalistka i uczestniczka Igrzysk Paraolimpijskich i MŚ w narciarstwie biegowym i biathlonie. Wśród licznych osiągnięć sportowych należy wymienić zdobyte w 2006 roku na Igrzyskach Paraolimpijskich w Turynie 2 złote medale w biegach na 15 i 5 kilometrów. Pani Katarzyna jest również Mistrzynią Świata w biathlonie w biegu na 12, 5 kilometra z 2005 roku.  W bieżącym roku zdobyła Puchar Świata w biegach narciarskich. Należy również podkreślić pozasportowe zainteresowania i aktywność Katarzyny Rogowiec. W 2008 roku wraz z innymi osobami niepełnosprawnymi wzięła udział w organizowanej przez Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko" wyprawie na Kilimandżaro. Katarzyna Rogowiec jest również członkiem Komitetu Zawodników przy Światowej Agencji Antydopingowej.Michał Witkowski

 

Wanda Szelachowska-Kluza

Główny specjalista w Departamencie Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia. Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku pielęgniarstwo. Na Uniwerytecie Warszawskim ukończyła Podyplomowe Studia Administracj oraz Podyplomowe Studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny. Od 2007 r. w urzędzie ministra właściwego do spraw zdrowia realizuje zadania związane z profilaktyczną opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą uprawiającymi sport oraz z zapewnieniem opieki zdrowotnej zawodnikom zakwalifikowanym do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. Od 2009 r. pełni funkcję członka - przedstawiciela Ministra Zdrowia w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie.
Prof dr hab. Andrzej Ziemba

Od 2006 r. prof. Ziemba jest Kierownikiem Zakładu Fizjologii Stosowanej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Od 1973 roku pracował w Zakładu Fizjologii Stosowanej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, gdzie przeszedł wszystkie szczeble naukowe od  asystenta do docenta.
W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja fizjologia). W 2006 r. zdobył tytuł dr hab. n.med.
55 publikacji w czasopismach naukowych w większości o zasięgu międzynarodowym, ponad 50 doniesień na zjazdach krajowych i zagranicznych, 5 rozdziałów w książkach i podręcznikach, około 10 artykułów popularnonaukowych.
 Od 1997 roku członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, PAN w Warszawie. Członek Komitetu organizacyjnego XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w Warszawie. Członek Komitetów naukowych Międzynarodowych Sympozjów Medicina Sportiva Practica w 2000, 2002, 2004, 2008 roku.
 


 

Dr Renata Żurowska

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W 2008 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Korupcja w sporcie”. Autorka kilku publikacji z zakresu problematyki zachowań korupcyjnych w sporcie oraz rozgraniczenia przestępstw i wykroczeń.  W latach 2003-2006 r. odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 2007 r. sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu, a następnie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu orzekający w wydziale karnym.

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl